ایران لیزرتگ

مبارزه تمرینی

مبارزه تمرینی ساده ترین نوع نبرد لیزرتگ می باشند و در آنها امتیازی محاسبه نمی شود و همانطور که از نامش پیداست برای کسانی که میخواهند مبرزه تمرینی داشته باشند می باشد.

مبارزه آزاد

در این سناریو هر بازیکن به صورت مجزا برای بدست آوردن امتیاز با دیگر بازیکنان به رقابت می پردازد و هیچ تیمی وجود ندارد. در انتهای بازی هر بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده نهایی نبرد خواهد بود.

مبارزه تیمی

در این سناریو بازیکنان به 2 تا 4 تیم تقسیم می شوند و به صورت تیمی با همدیگر به رقابت می پردازند. برنده نهایی این مبارزه می تواند بر اساس امتیاز تیم ها نهایی تیم ها و یا تیمی که بیشترین راند ها را برده باشد مشخص می شود.

دفاع از قلعه

سناریوی دفاع از قلعه بسیار مشابه به مبارزه تیمی می باشد با این تفاوت که این بار تیم ها علاوه بر مبارزه تن به تن می بایست از قلعه خود نیز دفاع کنند. در این سناریو تیمی که بتواند قلعه دشمن خود را با شلیک به دستگاه قلعه تیم حرف تسخیر کند برنده هر راند می شود. در نهایت تیمی که تعداد راند های بیشتری را برده باشد پیروز میدان خواهد بود.

نقطه کنترل / پرچم

در سناریوی نقطه کنترل و یا پرچم تیم ها به سمت یک نقطه مشخص در نقشه حمله خواهند کرد و برای تسخیر آن نقطه با یکدیگر میارزه خواهند کرد. تیمی که سریعتر بتواند کنترل نقطه پرچم را در دست بگیرد در مبارزه پیروز خواهد شد و در نهایت تیمی که تعداد راند های بیشتری را پیروز شده باشد برنده نهایی است.

جستجو و تخریب (بمب)

سناریوی معروف بازی های کامپیوتری که در آن یک تیم تروریست اقدام به بمب گذاری می کند و در مقابل تیم پلیس باید قبل از انفجار جلوی تروریست ها را گرفته و بمب را خنثی کند. در این تیمی که بیشترین راند ها را برنده شده باشد در نهایت پیروز میدان خواهد بود.